Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 
İşbu sayfada ve satış sözleşmesinde, tarafımca doldurulan diğer belgelerde yer alan kişisel verilerimin ürünlerin tarafıma teslim edilmesi, memnuniyet anketi için iletişime geçilmesi, ürüne ilişkin tarafımla iletişime geçilmesi ve satış sözleşmesindeki, satış sonrasındaki diğer yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla açıklandığı şekilde tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, Çukurova İrmik A.Ş.’nin yurt içi veya yurt dışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için açıkça onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.
 
Çukurova İrmik A.Ş. tarafından, kişisel verilerime ilişkin aşağıdaki haklarım olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ederim.
 
  • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerimin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
  • Kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme